حسین امیرعبداللهیان نوشت:

این روزها دکتر باقری گفتگوهای موفقی را در اروپا دنبال می کند. ما در میز مذاکرات وین آماده نیل به توافق خوب هستیم. بازگشت همه طرفها به تعهدات یک اصل مهم و راهگشاست است.

 

 

امیرعبداللهیان: آماده یک توافق خوب هستیم