میلاد منصوری

دکتر میلاد منصوری: مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است. به عنوان نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تابع شورای ائتلاف انقلاب بودم، که این یک تکلیف در رفتار حزبی می باشد.
اجتماعی

دکتر میلاد منصوری: مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است. به عنوان نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تابع شورای ائتلاف انقلاب بودم، که این یک تکلیف در رفتار حزبی می باشد.

دکتر میلاد منصوری: مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است.
دکتر میلاد منصوری: رفاه آمریکایی زمان طاغوت، شاه پهلوی: دو فقر فکری، اول: به قیمت خیلی ارزان، کشور خیلی گران تحت اختیار آمریکا، دوم: خودبرتربینی خود از ملت، رفاه کامل را در اختیار دربار طاغوتی.  ناتوانی ایران حتی در ساخت یک اسلحه یا حتی نان و پنیر
سیاسی اجتماعی

دکتر میلاد منصوری: رفاه آمریکایی زمان طاغوت، شاه پهلوی: دو فقر فکری، اول: به قیمت خیلی ارزان، کشور خیلی گران تحت اختیار آمریکا، دوم: خودبرتربینی خود از ملت، رفاه کامل را در اختیار دربار طاغوتی. ناتوانی ایران حتی در ساخت یک اسلحه یا حتی نان و پنیر

دکتر میلاد منصوری: نمونه رفاه آمریکایی را در زمان طاغوت مشاهده میکنیم، محمد رضا شاه پهلوی به دلیل دو فقر فکری، اول: به قیمت خیلی ارزان، کشور خیلی گران را در اختیار کامل آمریکا گذاشت.(توسعه وابستگی کامل پدید آورد)، دوم: به دلیل خودبرتر بینی خود از ملت، رفاه کامل را برای برای دربار طاغوتی می خواست و رفاه ضعیف تر را برای چند محلۀ مهم تبلیغاتی در شهر تهران و کشور می خواست. به همین دلیل، کشور پس از انقلاب ملت ایران آنقدر وابسته و ناتوان بود که حتی توان ساخت یک اسلحه تا تعمیر هواپیما و تولید حتی یک نان و پنیر را نداشت.
دکتر میلاد منصوری؛ امروز میتوانید با کمک های ویژه به محور مقاومت طلوعی بر پایان تاریخی تاریک را آغاز نمایید. فلسطین نیازمند حمایت قوی از جانب کشورهای اسلامی است.  عمدتا تا به الان سازمان همکاری های اسلامی فقط ناظر اخبار نیروهای مقاومت بوده...
دکتر میلاد منصوری

دکتر میلاد منصوری؛ امروز میتوانید با کمک های ویژه به محور مقاومت طلوعی بر پایان تاریخی تاریک را آغاز نمایید. فلسطین نیازمند حمایت قوی از جانب کشورهای اسلامی است. عمدتا تا به الان سازمان همکاری های اسلامی فقط ناظر اخبار نیروهای مقاومت بوده...

دکتر میلاد منصوری؛ امروز میتوانید با کمک های ویژه به محور مقاومت طلوعی بر پایان تاریخی تاریک را آغاز نمایید. فلسطین نیازمند حمایت قوی از جانب کشورهای اسلامی است. عمدتا تا به الان سازمان همکاری های اسلامی فقط ناظر اخبار نیروهای مقاومت بوده. سکوت هر مسلمان، تخریب و تضعیف آینده خود و دیگر مسلمانان است.
دکتر میلاد منصوری؛ بی خردترین نوع انسان (خلیفه الله)، انسانی است که برای سود و منافع شخصی اش؛ رسالت بزرگ پیامبر اسلام و ارزش های نظام جمهوری اسلامی ایران و حقوق اجتماعی مردم و میهن اش را ضایع کند. چرا که او لطمه بزرگ به آینده خود و فرزندان خودش می زند.
دکتر میلاد منصوری

دکتر میلاد منصوری؛ بی خردترین نوع انسان (خلیفه الله)، انسانی است که برای سود و منافع شخصی اش؛ رسالت بزرگ پیامبر اسلام و ارزش های نظام جمهوری اسلامی ایران و حقوق اجتماعی مردم و میهن اش را ضایع کند. چرا که او لطمه بزرگ به آینده خود و فرزندان خودش می زند.

دکتر میلاد منصوری؛ بی خردترین نوع انسان (خلیفه الله)، انسانی است که برای سود و منافع شخصی اش؛ رسالت بزرگ پیامبر اسلام و ارزش های نظام جمهوری اسلامی ایران و حقوق اجتماعی مردم و میهن اش را ضایع کند. چرا که او لطمه بزرگ به آینده خود و فرزندان خودش می زند.
مطابق رساله دکترای میلاد منصوری از سال 1396 تا سال 1399: بریکس اقتصاد جهانی را عوض می‌کند، قدرت های نوظهور اقتصادی (بریکس)؛ تسلط دلار آمریکا در تجارت نفت و گاز و دیگر تجارت های جهانی را با تغییر به ارزهای دیگر به چالش جدی و اساسی خواهند کشید.
دکتر میلاد منصوری

مطابق رساله دکترای میلاد منصوری از سال 1396 تا سال 1399: بریکس اقتصاد جهانی را عوض می‌کند، قدرت های نوظهور اقتصادی (بریکس)؛ تسلط دلار آمریکا در تجارت نفت و گاز و دیگر تجارت های جهانی را با تغییر به ارزهای دیگر به چالش جدی و اساسی خواهند کشید.

مطابق رساله دکترای میلاد منصوری در سال 1399: بریکس اقتصاد جهانی را عوض می‌کند، قدرت های نوظهور اقتصادی(بریکس)؛ تسلط دلار آمریکا در تجارت نفت و گاز و دیگر تجارت های جهانی را با تغییر به ارزهای دیگر به چالش خواهند کشید.
دکتر میلاد منصوری: اهداف نظام سرمایه داری \
دکتر میلاد منصوری

دکتر میلاد منصوری: اهداف نظام سرمایه داری \"وابستگی یکجانبه\" آمریکایی: برای وابسته کردن حکومت ها به نظام آمریکایی، با هر ابزاری مثل ویترین رسانه\"رفاه دروغین و آزادی دروغین\" و... نفرت اجتماعی نسبت به حکومت ها را پدید میآورند و عده ای حکومتی را در رقابت فساد سیاسی و اقتصادی دچار میکنند، نتیجتا حکومت ها برای بقا، چاره ای جز وابستگی به نظام آمریکایی نداشته باشند

دکتر میلاد منصوری؛ اهداف نظام سرمایه داری (وابستگی یکجانبه) آمریکایی: برای وابسته کردن حکومت ها به نظام آمریکایی، با هر ابزاری مثل رسانه(رفاه دروغین و آزادی دروغین) و... نفرت اجتماعی نسبت به حکومت ها را پدید میآورند و عده ای حکومتی را در رقابت فساد سیاسی و اقتصادی دچار میکنند، نتیجتا حکومت ها برای بقا، چاره ای جز وابستگی به نظام آمریکایی نداشته باشند.
دکتر میلاد منصوری: آزادی یعنی آزادی دانشگاهی، مدنی، اینترنت، اقتصادی، فکری و سیاسی، ولیکن تعریف اشتباه امریکایی از آزادی در ذهن عده ای یعنی ولنگاری امور اداری، ولنگاری جنسی، کاباره، بی حجابی و مستی بدون رعایت حقوق اجتماعی متقابل
دکتر میلاد منصوری

دکتر میلاد منصوری: آزادی یعنی آزادی دانشگاهی، مدنی، اینترنت، اقتصادی، فکری و سیاسی، ولیکن تعریف اشتباه امریکایی از آزادی در ذهن عده ای یعنی ولنگاری امور اداری، ولنگاری جنسی، کاباره، بی حجابی و مستی بدون رعایت حقوق اجتماعی متقابل

امروزه در ایران عده ای از مردم که بسیار قلیل هستند؛ ولنگاری امور اداری و همچنین ولنگاری فحشا و لخت بودن و مشروب خواری و مستی و اعتیاد و کاباره را با آزادی اشتباه دریافت کرده اند.
دکتر میلاد منصوری: پارلمانی قوی با ایجاد فرصت به جوانان نخبه، با انگیزه، انقلابی، برآمده از بطن جامعه/ نظام یک دست و حضور افراد تکراری در مجلس آینده، سم مهلکی برای نظام است. برای شکوفایی در گام های چشم انداز توسعه، نیازمند پارلمانی قوی هستیم، اجازه و ایجاد فرصت برای بروز استعدادهای ملی، و نه تکرار افراد تکراری که سبب نزول می شوند.
دکتر میلاد منصوری

دکتر میلاد منصوری: پارلمانی قوی با ایجاد فرصت به جوانان نخبه، با انگیزه، انقلابی، برآمده از بطن جامعه/ نظام یک دست و حضور افراد تکراری در مجلس آینده، سم مهلکی برای نظام است. برای شکوفایی در گام های چشم انداز توسعه، نیازمند پارلمانی قوی هستیم، اجازه و ایجاد فرصت برای بروز استعدادهای ملی، و نه تکرار افراد تکراری که سبب نزول می شوند.

دکتر میلاد منصوری: پارلمانی قوی با ایجاد فرصت به جوانان نخبه، با انگیزه، انقلابی، برآمده از بطن جامعه، نظام یک دست و حضور افراد تکراری در مجلس آینده، سم مهلکی برای نظام است. برای شکوفایی در گام های چشم انداز توسعه، نیازمند پارلمانی قوی هستیم، اجازه و ایجاد فرصت برای بروز استعدادهای ملی، و نه تکرار افراد تکراری که سبب نزول می شوند.
دکتر میلاد منصوری: پارلمانی قوی با ایجاد فرصت به جوانان نخبه، با انگیزه، انقلابی، برآمده از بطن جامعه
دکتر میلاد منصوری

دکتر میلاد منصوری: پارلمانی قوی با ایجاد فرصت به جوانان نخبه، با انگیزه، انقلابی، برآمده از بطن جامعه

دکتر میلاد منصوری: نظام یک دست و حضور افراد تکراری در مجلس آینده، سم مهلکی برای نظام است. برای شکوفایی در گام های چشم انداز توسعه، نیازمند پارلمانی قوی هستیم، اجازه و ایجاد فرصت برای بروز استعدادهای ملی، و نه تکرار افراد تکراری که سبب نزول می شوند.
دکتر میلاد منصوری: نقشه جدید آمریکایی ها برای حراج منابع و تجزیه ایران اسلامی حمایت از گروهک منافقین است، گربه محض رضای خدا موش نمیگیرد
دکتر میلاد منصوری

دکتر میلاد منصوری: نقشه جدید آمریکایی ها برای حراج منابع و تجزیه ایران اسلامی حمایت از گروهک منافقین است، گربه محض رضای خدا موش نمیگیرد

حمایت از گروهک منافقین: نقشه جدید آمریکایی ها برای حراج منابع و تجزیه ایران اسلامی، گربه محض رضای خدا موش نمیگیرد
تحلیلیه گیتا
بازگشت به بالا